Go to content
Darmowa dostawa
Bezpieczne płatności
Gwarancja najniższej ceny
Możliwość zakupu na raty

Regulamin wypożyczalni

Warunki wypożyczenia deski splitboard:

1. Sprzęt deska splitboard stanowi własność DeCha Damian Chaliński, F. Joliot-Curie 16a/38, 02-646 Warszawa, zwanym dalej Właścicielem. Właściciel oddaje do użytku deskę splitboard wyżej szczegółowo opisaną Wypożyczającemu. Deska splitboard podlegająca wypożyczeniu jako deska testowa jest w dobrym stanie i umożliwiająca jej użytkowanie.

2. Deska splitboard dodatkowo jest być wyposażona w wiązania splitboard. Jeśli Wypożyczający ma swoje wiązania i chcę je zamontować powinien poinformować o tym Właściciela.

3. Wypożyczający przed odebraniem deski splitboard, zapozna się z jego stanem faktycznym i ewentualne wątpliwości zgłosi Właścicielowi. Niezgłoszenia uwag do stanu deski w chwili odbioru nie daje prawa, Wypożyczającemu do powoływania się na istnienie uszkodzeń, których nie zgłosił w chwili odbioru. W takiej sytuacji uznaje się, że sprzęt jest w stanie dobrym.

4. Wypożyczający zobowiązuje się używać deski splitboard zgodnie z jej przeznaczeniem i dokonać zwrotu w takim samym stanie, w jakim odebrał go od Właściciela wraz ze wszystkimi elementami wyposażenia. Wypożyczający oświadcza, iż posiada umiejętności do jeżdżenia na desce splitboard, oraz jego stan zdrowia umożliwia uprawnianie sportów zimowych. Wypożyczający oświadcza również, iż jest świadomy ryzyka sportowego, jakie niesie za sobą jeżdżenia na desce splitboard i możliwości poniesienia uszczerbku na zdrowiu.

5. Zwrot deski splitboard powinien nastąpić zgodnie z ustaloną w umowie datą. W przypadku przekroczenia ustalonej daty zostaną doliczone dodatkowe opłaty. Po przekroczeniu daty wypożyczenia deski splitboard cena za wypożyczenie deski splitboard zostaje zwiększona, o 50%, czyli cena za każdy dodatkowy dzień wypożyczenia to 150% ustalonej ceny wypożyczenia deski splitboard za dobę.

5a. Za dzień zwrotu uznaje się datę zwrotu spisaną w umowie.

6. Właściciel ma prawo obciążyć Wypożyczającego za wszelkie zmiany i uszkodzenia powstałe podczas użytkowania deski splitboard. W przypadku awarii, które Wypożyczający usunie we własnym zakresie, właściciel nie pobierze opłat. Jeśli Wypożyczający nie usunie ich we własnym zakresie, zostanie obciążony kosztami serwisowymi zgodnie z cennikiem usług, który jest dostępny w siedzibie firmy.


7. Czas wypożyczenia deski splitboard rozpoczyna się z chwilą odebrania deski splitboard przez Wypożyczającego i trwa aż do wymienionej w umowie daty, kiedy to następuje zwrot deski splitboard Właścicielowi.

8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia deski splitboard powstałe z winy Wypożyczającego ani jego utratę.

9. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe podczas użytkowania.

10. Wypożyczający zobowiązuje się do natychmiastowego pokrycia kosztów, roszczeń, wydatków, jakie będzie musiał ponieść Właściciel, aby doprowadzić deskę splitboard do stanu z dnia pobrania do użytkowania.

11. Właściciel ma prawo do zatrzymania części lub całości zastawu w celu pokrycia ewentualnych roszczeń.

12. W przypadku, jeśli deska splitboard zostanie zgubiona lub skradziona Właściciel ma prawo do żądania od Wypożyczającego zapłaty wartości deski. Właściciel ma prawo do zatrzymaniu wpłaconego zastawu w całości i zaliczenia go jako rekompensaty. Jeżeli wartość deski jest wyższa niż pobrana kaucja Właściciel ma prawo żądać zapłaty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością deski, a pobraną kaucją. W przypadku, gdy deska splitboard zostanie odnaleziona i znajduje się w dobrym stanie, Właściciel zobowiązuje się zwrócić Wypożyczającemu zastaw w ciągu 14 dni od daty dostarczenia deski splitboard.

13. Wypożyczający ma obowiązek dopilnować, aby odpowiednio zabezpieczyć deskę splitboard, w czasie jej użytkowania jak również w czasie, gdy jej nie używa. Deska splitboard nie może być używana, jeżeli jeżdżący jest pod wpływem alkoholu lub innych środków wpływających na kontrolę nad wypożyczonym sprzętem – deską splitboard. W przypadku uszkodzenia lub utraty deski splitboard, (niezależnie od uprawnienia do żądania rekompensaty) Wypożyczający zobowiązuje się o tym fakcie poinformować najszybciej jak to możliwe Właściciela.

14. Wypożyczający uiści wszystkie opłaty związane z tą umowa przed pobraniem deski splitboard do testu, łącznie z kaucją. Kaucja zostanie zwrócona w momencie zwrotu deski. Opłata za wypożyczenie deski splitboard, zostanie zwrócona w przypadku zakupu dowolnej deski splitboard w sklepie należącym do Właściciela w aktualnym sezonie kiedy nastąpiło wypożyczenie – test, nie później niż 30 kwietnia 2023.

     Kaucja zostanie pobrana w formie gotówkowej, w wysokości:

  • 500 zł przy wypożyczeniu deski splitboardowej, przy okazaniu dwóch dokumentów potwierdzających tożsamość

15. Jeśli Wypożyczający narusza warunki umowy, Właściciel ma prawo użyć niezbędnych środków do natychmiastowego zerwania umowy i odzyskania wypożyczonego sprzętu. W takim przypadku Właściciel może zażądać, zwrotu poniesionych kosztów.